Afstandsverklaring

Vrijwaring en aansprakelijkheid Atlas Gezondheid Functional Fitness: Deelname aan onze activiteiten en gebruikmaking van onze faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico. Atlas Gezondheid en personeel is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Atlas Gezondheid niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training georganiseerde activiteiten. Atlas Gezondheid is niet aansprakelijk wanneer€ de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Atlas Gezondheid wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Atlas Gezondheid aanbiedt. De deelnemer dient Atlas Gezondheid te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

English
Nederlands